دموی سامانه های پژوهشگاهدستاورد برگزیده دستاورد برگزیده

دستاورد "سامانه جامع مدیریت پروژه ها و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی" پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان یکی از دستاوردهای برگزیده در سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور انتخاب شد. دراین همایش از مجموع ۱۳۸ دستاورد فناورانه ، ۷۸دستاورد مربوط به بخش غیر دانشجویی بوده است که دراین میان ۱۴دستاورد به عنوان "دستاورد برگزیده "انتخاب شده اند.


سامانه جامع مدیریت پروژه ها

سامانه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی

ISO 9001